Princip.Info je informativni portal nezavisnog i samoupravnog kolektiva koji se zalaže za publikovanje vesti i analiza sa stanovišta antiimperijalizma, antikapitalizma, društvene pravde i jednakosti. Naši ciljevi su:

  • informisanje o aktuelnostima sa stanovišta potlačenih;
  • promovisanje progresivnih ideja i tekovina slobodarskih društava u kulturi, nauci i sportu;
  • podizanje svesti o alternativnim oblicima društvenog organizovanja zasnovanih na načelima direktne demokratije i samoupravljanja;
  • širenje ideja solidarnosti, patriotizma i internacionalizma;
  • borba protiv diskriminacije i potlačivanja: rasizma, seksizma, fašizma, šovinističkog nacionalizma, verske netolerancije ali i klerizacije društva i države.

Uredništvo