ELN – Manifest iz Simakote

Foto: Via Brasil de Fato

ELN se bori za potpuno ostvarenje sledećeg programa u našoj otadžbini:[1]

1. Preuzimanje vlasti u ime narodnih klasa, zasnivanje demokratske i narodne vladavine koja će osloboditi našu zemlju od međunarodnih monopola i belačke oligarhije i koja garantuje punu jednakost u našem narodu, koja daje sve demokratske slobode narodnim pokrajinama, koja ustupa ženi njena zakonska prava, koja oslobađa stvaralačke snage masa, koja garantuje poštovanje ljudskog dostojanstva i slobodni razvoj Kolumbijanaca.

2. Istinska poljoprivredna reforma koja uključuje eliminaciju latifundija, minifundija[2] i monokultura; koja ostvaruje tehničku i pravednu podelu zemlje seljacima koji na njoj rade; koja daje kredite, đubrivo, oruđe, seme i poljoprivredne alatke poljoprivrednicima; koja podstiče mehanizaciju i tehnifikaciju poljoprivrede, stvaranje adekvatnih organa raspodele koji će eliminisati posrednike, špekulante i profitere; koja osigurava medicinsku i obrazovnu pomoć seljacima, kao i razvoj irigacionog sistema, elektrifikacije, stanovanja i adekvatnih načina komunikacije.

Konfiskovaće se latifundije u vlasništvu zemljoposednika i poštovaće se vlasništvo koje će doprineti nacionaloj privredi, podsticaće se stvaranje zadruga za proizvodnju, raspodelu i korišćenje i državne farme, podsticaće se planska poljoprivredna proizvodnja, koja traži raznovrsnost useva i razvoj stočarstva.

3. Ekonomsko-industrijski razvoj kroz zaštitu nacionalne industrije, jačanje poluteške industrije, konfiskacija kamata imperijalističkih i oligarhijskih izdajnika otadžbine, štitiće se kod sitnih industrijalaca i trgovca nešpekulanata; kroz planiranje zasnovano na nauci.

Zahtevaće se raznovrsnost industrija i razvoj industrijske privrede zasnovane na našim ličnim resursima, koja garantuje puno angažovanje naše radne snage. Efektivna nacionalizacija srednjeg sloja zemlje i njegovo obrađivanje za dobrobit nacionalne privrede.

Razrađivanje i ostvarivanje plana elektrifikacije, irigacije i korišćenja hidrauličnih resursa naše zemlje. Trgovina sa svim zemljama sveta, tražeći dobrobit za naš narod, uzimajući u obzir isključivo kolektivni interes.

4. Plan za stanovanje i urbanističku reformu koji garantuje čist i adekvatan dom za seoske i gradske radnike i eliminiše rentijersku eksploataciju dugoročnom amortizacijom, iskorenjivanje baraka, daščara i koliba u gradovima i na selu.

5. Stvaranje narodnog kreditnog sistema koji eliminiše zelenaše i uterivače dugova i podstiče ekonomsko-industrijski, poljoprivredni i trgovinski razvoj i ubrzava poboljšanje životnog standarda radnika.

6. Organizovanje nacionalnog plana za javno zdravstvo koji će omogućiti svim naseljenim regijama medicinsko-farmaceutsku i bolničku brigu a da ne optereti njihovu ekonomiju; razvoj preventivne medicine i borba protiv endemskih bolesti.

Stvaranje domova zdravlja i bolnica u gradu i na selu.

Delotvorna zaštita dece i starih i regulacija socijalnog osiguranja koje služi potrebama našeg naroda.

Stvaranje centralizovanog tela zaduženog za projektovanje i ostvarenje programa za javno zdravlje.

7. Razvijanje plana puteva koji služi da integriše nacionalnu privredu i omogući efikasnu uslugu gusto naseljenim regijama sa mogućnostima ekonomskog razvoja. Centralizacija i planiranje ovog programa s ciljem da se izbegnu nepotrebni troškovi. Ulazak u poljoprivredne i stočarske zone; državna organizacija transporta i fiksne tarife stručno određene od strane državnih organa.

8. Reforma obrazovanja koja iskorenjuje nepismenost i podstiče izgradnju ruralnih i urbanih škola i obrazovanje kompetentnih nastavnika.

Obrazovanje će biti obavezno i besplatno.

Reforma obrazovnih programa kako bi se prilagodili potrebama zemlje i modernoj nauci, okretanje učenika ka nacionalnoj stvarnosti i podizanje stručnog nivoa radnika; nacionalizacija visokog, nastavničkog i univerzitetskog obrazovanja, uz težnju da univerzitet ispuni svoju društvenu ulogu, da se uskladi sa napretkom u nauci, da bude dostupan narodu, da eliminiše opskurantizam i dogmatizam profesure i da na taj način može da igra ulogu intelektualne i kulturne avangarde kolumbijskih radnika.

Stvaranje Nacionale akademije nauka koja sjedinjuje zahteve i snage razvoja naučnih istraživanja.

Isto tako, nastaće i učeničke kantine i dodeliće se veliki broj stipendija, raširiće se mreža javnih biblioteka a obrazovnim institucijama biće dostupni neophodni profesorski i nastavnički materijali.

Podsticaće se i stimulisaće se sport i fizička kultura.

Država će se starati o odbrani, podsticanju i razvoju nacionalne kulture, o narodnoj folklornoj umetnosti, o zaštiti nacionalnih pisaca i umetnika. Isto tako, naveliko će se širiti sve umetničke i slobodarske pojave koje istražuju narodne i demokratske forme drugih naroda.

9. Uključivanje domorodačkog stanovništva u privredu i nacionalnu kulturu, uz poštovanje njihovih običaja, zemlje, jezika, tradicija i razvoj njihovog kulturnog života. Potpuno davanje svih njihovih prava kao Kolombijaca domorodačkom stanovništvu.

10. Sloboda misli i ispovedanja. Odvajanje crkve i države. Eliminacija svake vrste deskriminacije na nivou rase, roda, društvenog porekla ili religijskog verovanja.

11. Nezavisna spoljna politika zasnovana na uzajamnom poštovanju, samoodređenje naroda i nemešanje jedne države u unutrašnje poslove druge, suprotstavljanje svakom vidu tlačenja i vladavine imperijalizma, kolonijalizma i neokolonijalizma, odbrana svetskog mira i solidarnost u borbi potlačenih naroda protiv svih njihovih tlačitelja.

Poništenje dogovora koji povređuju nacionalni suverenitet, proterivanje vojnih misija severnoameričkog imperijalizma.

Osnivanje diplomatskih, kulturnih i trgovinskih odnosa sa svim zemljama sveta na bazi uzajamnog poštovanja.

12. Formiranje stabilne narodne vojske, tehnički sposobne i disciplinovane, koja garantuje narodne pobede, brani nacionalni suverenitet i najčvršća je pomoć narodu. Ova narodna vojska biće formirana prvenstveno iz odreda ELN-a i održavaće železnu i stalnu vezu sa narodnih masama, iz čijih nedara su ponikli njeni kadrovi i njeni borci.

Narodna vojska braniće najautentičnije patriotiske interese i nikada neće biti oruđe ugnjetavanja protiv nijednog naroda na svetu.

Reakcionarsko nasilje oligarhijskih vlada koje ima svoj nastavak u korumpiranom režimu Giljermo Leon Valensija-Alberto Ruiz Novoa-Alberto Ljeras Kamargo bilo je moćno oružje vladavine u poslednjih petnaest godina.

Obrazovanje se nalazi u rukama pregovarača koji se obogaćuju na neznanju u kome drže naš narod; zemlja je izrabljena toliko da seljaci nemaju gde da padnu mrtvi, i troše svoju energiju i energiju svojih porodica za interese oligarha koji žive u gradovima kao kraljevi; radnici rade za izgladnjujuće minimalce, potčinjeni siromaštvu i ponižavanju od strane velikih nacionalnih i inostranih biznismena; mladi stručnjaci i intelektulaci, demokrate, opkoljeni su i pitaju se da li da se predaju vladajućoj klasi ili da nestanu; sitni i srednji proizvođači, oni sa sela kao i iz grada, koji gledaju kako im poslovi propadaju zbog okrutne konkurencije i akumulacije stranog kapitala i njegovih podanika, prodaju otadžbinu; bogatstva čitavog kolumbijskog naroda otimaju severnoamerički imperijalisti.

Ali naš narod, koji je na svojim leđima osetio bič izrabljivanja, siromaštva, nasilja, ustaje i spreman je za borbu. Revolucionarna borba jedini je put čitavog naroda kojim će srušiti trenutnu vladavinu prevare i nasilja.

Mi, koji činimo Vojsku za nacionalno oslobođenje, nalazimo se u borbi za oslobođenje Kolumbije. Liberalni narod i konzervativni narod zajedno sačiniće front da pobede oligarhiju obe partije.

Živelo jedinstvo seljaka, radnika, studenata, stručnjaka i svih častoljubivih ljudi koji žele da Kolumbija bude otadžbina dostojna časnih Kolumbijaca! Sloboda ili smrt!

Vojska za nacionalno oslobođenje
Front Hose Antonio Galan

Karlos Viljareal
Andres Sijera

Simakota, 7. januar 1965.

 

Prevod: Jelena Šipetić/Princip.info

 

 

[2] Latifundije i minifundije su veći i manji privatni poljoprivredni posedi koji eksploatišu seljačku radnu snagu za proizvodnju

[1] Izvor: http://www.cedema.org/ver.php?id=3703

 

Liked it? Take a second to support Jelena Šipetić on Patreon!

Become a patron at Patreon!

Ostavite komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.